آموزش کیوکوشین کاراته

سوگند نامه کیوکوشین

به نام خدا
 • ما جسم و دل خود را پرورش میدهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم
 • راه راستین مبارزه را می پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم
 • با قدرتی راستین می کوشیم تا روح فروتني را در خود بوجود آوریم
 • ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد
 • به درجات بالا تر از خود احترام می گذاریم
 • از خشونت مي پرهیزیم
 • ماهمواره به یاد پروردگار توانائیم و هر گز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.
 • همواره به عقل و قدرت می اندیشیم و خواستهای دیگر را از خود می رانیم
 • تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به کیوکوشین كاراته را رعایت خواهیم کرد و می کوشیم تا به هدف واقعی دست یابیم.
 • ماكسو

سخنان زیبای سوسای اویاما

 • عبور از یك مانع قدرت جدیدی به انسان می بخشد.
 • آنچه مهم است حركت قدم به قدم به طرف جلوست.
 • دردها و رنجهای غریزی همان امیال و هوسهایی است كه انسانها از ابتدا تابع آن هستند.
 • مطالعه و تحقیق در روش رزمی مانند بالا رفتن از صخره است به راهت ادامه بده و بدون استراحت به پیش برو.
 • نتایج خوب مانند فتح قله ی اول است.
 • هدف مطلوب باید برقراری وضع روحی مناسب باشد.
 • شهامت یك واكنش لازم و ضروری است.
 • آن كس كه خالص است مانند خدای انرژی است.
 • اگر نسبت به راهی كه رفته اید اطمینان كامل دارید از هیچ چیز نباید بهراسید.
 • زندگی مانند مرگ و ثروت مانند فقر است .انسان شبیه خوك و نفس انسان مانند انسان است.
 • آيين و قواعد را اول در خود بررسي كرده و سپس به تمرين مداوم آن بپردازيد.
 • كار هنرهاي رزمي بعد از هزار روز تمرين آغاز شده و پس از ده هزار روز تمرين به اوج خود ميرسد.
 • ماهرترين مدافعان، بهترين مهاجمانند.
 • هنرهاي رزمي از يك نقطه هماهنگي آغاز شده و به يك دايره هماهنگي كه مشتمل بر حركت خطي مستقيم ميباشد منتهي ميگردد.
 • کاراته با تواضع شروع ميشود و با تواضع به پايان ميرسد، پس هميشه متواضع باشيد.
 • راز پنهان كاراته در حصول تجربه است.
 • از خصوصيات عمده هنرهاي رزمي وضعيت بدن است؛ لذا هميشه بدن خود را در وضعيتي متعادل نگاه داريد.
 • فراگيري هنرهاي رزمي همچون صعود از يك .
 • پول ارزش دارد، ولي به آن نچسبيد.
 • در هنرهاي رزمي اينكه هدف پيروزي باشد، البته اهميت دارد. با اين همه انگيزه مبارزه نبايد انگيزه خصوصي باشد.
 • كار هنرهاي رزمي كاري است همگاني، و در تعليم آن خودخواهي روا نيست.
 • در هنرهاي رزمي، تأمل و تفكر درباره كارهاي گذشته به مهارت كارهاي بعدي مي انجامد.

در کیوکوشین کاراته مراتب و رنگ کمربند های دارای فلسفه خاصی است که به ترتیب پس از کمر بند سفید عبارت است از:
 • نارنجی: آغاز طلوع خورشید کیوکوشین کاراته
 • آبی: ورزشکار احساس میکند که در آسمان است و احساس غرور خاصی دارد
 • زرد: شروع تابش آفتاب کیوکوشین کاراته به روح و جسم کاراته کا
 • سبز: آغاز رویش و جوانه زدن
 • قهوه ای: در این مرحله ورزشکار سر به زیر و خاکی تر از قبل شده
 • مشکی: آغاز تاریکی و اینکه ورزشکار متوجه میشود چیز زیادی از کاراته نمیداند و در ابتدای راه است.


دریافت فایل لغت نامه کیوکوشین

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
اعداد
A
آبي آوُ Ao
سر آتاما Atama
پا آشي Ashi
مچ پا آشي كوبي Ashi kubi
جابجائي پا آشي ساباكي Ashi sabaki
تعويض پا آشي فومي كائه Ashi fumi kae
درو كردن پا آشي باراي Ashi barai
چانه آگو Ago
قرمز آكا Aka
قرمز برنده آكانوكاچي Aka nokachi
بالا رونده آگه Age
جمع بستن اوزا ته Awazete
دست دادن با هم اكوشو Akushu
دفاع بدون سلاح آي كي Aiki
B
رد كردن باراي Baray
طريقت هنرهاي رزمي بودو Budo
آئين سامورائيها بوشيدو Bushido
چوب دستي بو Bo
فرد رزمي كار بودوكا Budo ka
تجزیه و تحلیل کاربردی کاتا بونکای Bunkai
مركزيت هنرهاي رزمي بودكان Budo kan
مبارزه با ساي و چوب بوساي كوميته Bosai kumite
C
رئيس چو Cho
قهوه اي چا Cha
وسط . ميان چو Chu
قسمت مياني . وسط چودان Chudan
تذكر - در مورد خطا چوئي Chui
گروه ميان وزن چوريوكيو Churyo _ kyu
مساوي چورتيسوفومي Churitsu fumei
سينه پا چوساكو Chusoku
كمربند قهوه اي چايروبي Chairobi
D
فرم ایستادن داچی Dachi
راه .روش دو Do
لباس تمرين كاراته دوگي Dogi
باشگاه . محل تمرين دوجو Dojo
درجه (كمربند سياه به بالا) رُكن. رتبه دان Dan
ضد حمله يا پيشقدم شدن دآشي Deashi
كاتاهاي مربوط به ردة دان دان نوكاتا Dan no kata
تكنيكهاي اساسي ردة دان دان نوكي هون Dan no kihon dogi on kihon dogion
لباسها را مرتب كنيد دوگي اونا شيته Dogi onaoshite
خواهش كردن . بفرمائيد دوزو Doze
E
دايره ان En
ضرب . مشت دوراني اِنكي گيا كوتسوكي Enkei giakotsuki
دايره اي اِنكي Enkei
F
مبارزه . نبرد فايتو Fighto
محكم . استوار فودو Fudo
داور كنار فوكوشين Fokoshin
اتفاق يا احضار داوران كنار فوكوشين شوكو Fokoshin shoko
دونفر فوتاري Futari
G
گارد گامائه Gamae
عدد پنج گو Go
لگد زدن گري Gerit - Keri
صورت گامّن Gammen
مخالف گياكو Giaku
پائين - قسمت تحتاني گدان Gedan
جريمه خطا گنتن - جنتن Genten
H
پرچم هاتا Hata
فرمان شروع هاجيمه Hajime
عدد هشت هاچي Hachi
شكم هارا hara
عكس قضيه از روبرو هانتاي Hantai
اعلام راي داوران كنار هانتي Hantei
تقاضاي اعلام راي داوران كنار هانتي اوناگايشيماس Hantei onagaishimas
اعلام خطا هانسوكو Hansoku
روي پا هايسوكو Haisoku
تيغه داخلي دست هايتو Haito
چپ هيداري Hidari
قسمت آرنج هيجي - امپی Hiji - Empi
باشگاه مركزي (مادر ) هُنبو Honbu
زانو هيزا Hiza
طحال (پهلو ) هيزو Hizo
روي دست هيشو Hisho
ايستادن موازي پاها هيكوداچي Hiko dachi
دست عكس العمل هيكي ته Hikite
كف دست در حالت خميدگي انگشتان هيراكن Hiraken
ايستادن پا جفت هيسكو داچي Heisoku dachi
I
نوعی تنفس ایبوکی Iboki
حركت ايدو Ido
عدد يك ايچي Ichi
تك . منفرد ايپون Ippon
مبارزه تك ضربه ايپون كوميته Ippon kumite
ضربه با انگشت اشاره ایپون نوکیته Ippon Nukite
ضربه با مفصل انگشت سبابه در حالت خم ايشي كن Ishiken
مرحله آمادگي براي تامشي واري تخته ايچي ني تسوئيته Ichini tsuite
J
عدد10 جو Ju
نرمي جو Ju
آزاد جيو Jiu
مبارزه آْزاد جيو كوميته Jiu kumite
دفاع ضربدري دست جيوجي اوكه Jiuji uke
قسمت بالا (فوقاني ) جودان Jodan
محوطه تمرين و مبارزه جوگاي Jogai
زمان ساعت جي كان Jikan
داخل منطقه تمرين و مسابقه جوناي Jonai
قسمت فوقاني بدن جوهان شين Johanshin
خودكار . اتوماتيك جي دو Jido
K
زرد كا Ka
خالي كارا Kara
اصطلاح مبارزه با دستهاي خالي كاراته Karate
لباس كاراته كاراته گي Karate gi
هسته . مركز كان Kan
شماره 9 كيو Kyu
هستي . عميق كو Ku
شقيقه . گيجگاه كومه كامي Komekami
پيروزي . برنده كاچي Kachi
رئيس مر كز يا سازمان كانچو Kancho
موي سر – كاغذ كامي Kami
حفاظ . گارد كاماته Kamae
گارد دستها كنار سر و بدن كامائيته Kamaeite
اتحاد . همبستگي . انجمن كاي Kai
فرم - معناي شانه و كتف هم مي دهد كاتا Kata
تنفس كوكيو Kokyu
مج دست كوكن Koken
نوك انگشتان در حالت جمع سرجوجه كي كو Keiko
گردن كوبي Kubi
بالا رونده كه اگه Keage
اتحاد انرژي كي آئي Kiai
ايستادن بشكل اسب سواري كيبا داچي Kiba dachi
نفوذ- نهايت تمركز عضلاني سرعت و قدرت كيمه kime
اتمام كامل كيمه نت Kime net
بيضه كين تاما Kintama
لگد به بيضه كين گري Kingeri
قلاب كاكه Kake
كفل - انتهاي كمر كوشي Koshi
پايه . اصلي كي هون Kihon
حد فاصل درجه بین دو کمربند کیو Kio
كمربند كوشي اوبي Koshi obi
نهائي كيوكو Kyoku
حقيقت نهائي كيوكوشين Kyoku shin
ايستادن 30- 70 متمايل به پشت كوكوتسو داچي Kokutsu dachi
ايستادن مبارزه اي - آزاد كوميته داچي Kumite dachi
شكستن كانست Kanse t
ضربه پا شكننده كانستسوگري Kansetsu geri
يورش . حمله كوگكي Kogeki
موفقيت در تامشي واري مسابقات كانسوئي Kansui
عدم حضور در مسابقه كي كن Kiken
قسمت تهتاني بدن كاهان شين Kahanshin
مشت زدن كوبوشي Kobushi
M
راست میگی Migi
جلو مائه Mae
خلاف جهت - چرخیدن - برگشتن ماواته Mavate
تخته چوب حصیر پیچ شده جهت تمرین ماکی وارا Makiwara
برگردید سر جایتان مودوته Modote
P
ذهني آرام و صلح آميز پنيان Pinan
R
احترام ري Rei
عدد شش روكو Roko
S
عدد سه سان San
سه مرحله . نبرد سه گانه سانچين Sanchin
انتهاي مفصل انگشت در حالت گره شده سيكن Seiken
ساق پا سون Sune
پشت سِنا كا Senaka
استخوان ترقوه ساكوتسو Sakotsu
نشستن دو زانو سيزا Siza
از خارج سوتو Soto
معلم . استاد سن سي Sen sei
ارشد سنپاي Senpai
سه تائي سامبون Sambon (sanbon)
مبارزه سه قدمي سامبون كوميته Sambon kumite
طرفين سايو Sayu
اسم كاتا مفهوم اعداد بودائي سي پا ي Seipai
اسم كاتا غلبه بر اشرار سين چين Seinchin
اسم كاتا 54 مرحله سوشي هو Sushiho
اسم كاتا به مفهوم شكست دادن سايفا Saifa
حقيقت شين Shin
روبرو شومن Shomen
تيغه خارجي دست شوتو Shuto
مسابقه شياي Shiai
معكوس . از زير شيتا Shita
چوب بامبو در تمرينات كندو شيناي Shinai
آئين مذهبي ژاپني شينتو Shinto
عدد هفت 7 شي چي Shichi
سرداور شيمپان Shimpan
پاشنه دست شوتي Shotei
سمبل حقيقت - عبادتگاه شين دن Shinden
استاد عظيم شينان Shinan
رنگ سفيد شيرو Shiro
فرمهاي منتخب - شي تي شيتي كاتا Shitei kata
استاد مسلم . دكتر شي هان Shihan
فرمان اخراج فرد خاطي شيكاكو Shiikkaku
داور - لقب داور مسابقه شوشين Shushin
اتمام مسابقه شياي شوريو Shiai shuryo
نگاه به روبرو شومن مويته Shomen muite
احترام به جایگاه شومینی ری ٍShomini Rei
ايستادن به شكل كُشتي سومو شيكو داچي Shiko dachi
T
دست ته Te
بدن تاي Tai
طبل تايكو Taiko
تيغه داخل پا تايسوكو Taisoku
منطقه اي در زير ناف - مركز نيروي كي تاندن Tanden
تشك اسفنجي تاتمي Tatemi
پرش توبي Tobi
فاصله بين شصت وانگشت سبابه - دهان ببر توهو Toho
سلاح چوبي با يك دستگيره اضافي تونفا Tonfo
ضربه مشت مستقيم تسوكي Tsuki
اسم كاتا دستهاي روان تنشو Tensho
ايستادن به شكل مرغ ماهيخوار تسوروآَشي داچي Tsuruashi dachi
گرفتن - لباس . پا . دست تسوكامي tesukami
حمله . مهاجم توري tori
حمله امتيازي نداشت - ناموفق توري ما سن tori masen
مچ دست ته كوبي tekubi
لبه خارجي مشت گره شده تتسوئي Tetsuei
U
ساعد اوده Ude
داخل اوچي Uchi
پشت مفصل سيكن اوراكن Uraken
فشاری اوسایی Usaei
پشت اوشيرو Ushiro
لگد به پشت اوشيروگري Ushirogeri
دفاع اوكه Uke
Y
فرمان قطع كردن حركت يامه Yame
كنار. پهلو يوكو Yoko
عدد4 يون Yon
آماده يوي Yoi
لیز خوردن یوری آشی Yuri Ashi
انگشت يوبي Yubi
آهسته يوكوري Yukkuri
مقام نخست يوشو Yusho
مبارزات قراردادي ياكوسوكوكوميته Yakusoku kumite
Z
تمركز ذن Zen
ادامه دادن زوكو Zoko
ايستادن 30 –70 متمايل به جلو ذن كوتسوداچي Zenkustsu dachi
هوشياري ذان شين Zanshin
حالت نشستن در ذن - چهار زانو ذاذن Zazen
ضربه با سر زوتسوكي Zutsuki
اعداد
ايچي يك 1
ني دو 2
سان سه 3
شي - يون چهار 4
گو پنج 5
روكو شش 6
شي چي - نانا هفت 7
هاچي هشت 8
كيو نه 9
جو ده 10
ني جو بيست 20
سان جو سي 30
يون جو چهل 40
يون جوگو چهل و پنج 45
كيوجو نود 90
‌اسامي و اصطلاحات مربوط به ضربات دست (TE WAZA)
سيكن چودان تسوكي ضربه پيستوني مشت به قسمت مياني Seiken Chudan Tsuki
سيكن جودان تسوكي ضربه پيستوني مشت به قسمت فوقاني بدن Seiken Jodan Tsuki
سيكن اگواوچي ضربه به چانه حريف (قوس از بالا) Siken Ago uchi
سيكن كاجي تسوكي ضربه دوراني به قسمت مياني بدن seiken Kagi Tsuki
هيچي اوچي ضربه با قسمت آرنج Higi Uchi
اوراكن گامّن اوچي (شومن) ضربه با بر آمدگي سيكن از روبرو به صورت Uraken Gammen Uchi
اوراكن سايو اوچي ضربه با بر آمدگي پشت سيكن به طرفين Uraken Sayu Uchi
اوراكن هيزواوچي ضربه بابر آمدگي پشت سيكن به قسمت پهلو Uraken hizo Uchi
اوراكن مواشي جودان اوچي ضربه باپشت سيكن-دوراني به سروگردن Uraken mawashi jodon Uchi
شوتوگامّن سوتواوچي ضربه تيغه دست از خارج به سر و گردن Shuto Gamment soto Uchi
شوتوساكُتسواوچي ضربه تيغه دست به ترقوه (به شكل ساتوري) Shuto Sakotsu Uchi
شوتوساكُتسواوچي كُمي ضربه با تيغه دست به ترقوه Shuto Sakotsu Uchi Komi
شوتوسوهيزُ اوچي ضربه تيغه از خارج به پهلو Shuto soto hizo Uchi
شوتو گامّن اوچي اوچي ضربه تيغه دست از داخل به سر و گردن Shuto Gamment Uchi Uchi
تتسوئي تيغه خارجي دست در حالت گره شده Tettsui
نوكيته نوك انگشت دست Nukite
شوتي پاشنه كف دست Shotei
كوكن اوچي مچ دست در حالت خم Koken Uchi
هايتواوچي تيغه داخلي دست (عضله شصت دست) Haito Uchi
هيراكن كف دست همراه با خميدگي انگشتان Hiraken
توهو(دهان ببر) فاصله بين شصت دست با انگشت سبابه Toho
فرمهاي مختلف ايستادن TACHI KATA Stances
هيسُكوداچي ايستادن خبردار (پاجفت) Heisoku Dachi
موسوبي داچي ايستادن به شكل عدد7 (پاشنه چسبيده) Musubi Dachi
هيكُ داچي پاها به موازات هم نيم برابر عرض شانه Hiko Dachi
شي ذن داچي پاها به اندازه عرض شانه Shizen Dachi
سوتوهاچي جي داچي (سر پا مايل به بيرون) (So to hachiji Dagi )
اوچي ها جي داچي پاها به اندازه عرض شانه (سرپا مايل به داخل) Uchihachigi Dachi
سانچين داچي ايستادن به شكل ساعت شني Sanchin Dachi
ذنكو تسو داچي ايستادن متمايل به جلو Zenkutsu Dachi
كيبا داچي ايستادن به شكل سوار بر اسب Kiba Dachi
تسوروآشي داچي ايستادن به شكل مرغ ماهيخوار Tsuruashi Dachi
كو كوتسوداچي ايستادن متمايل به پشت Kokutsu Dachi
نكوآشي داچي ايستادن پا گربه اي Nekoashi Dachi
كاكه آشي داچي ايستادن متقاطع پاها Kakeashi Dachi
كوميته داچي ايستادن در فرم مبارزه آزاد Kumite Dachi
اسامي كاتا هاي كيوكوشين KATA
تای کیوکو سونو ايچي, ني , سان Taikyoku son ichi , ni , san
سوكوگي تای کیوکو سونو ايچي , ني , سان Sokugi Taikyoku sono ichi,ni,san
سوكوگي تای کیوکو سونو يون Sokugi Taikyoku sono yon -Iko3
پينان سونوايچي , ني, سان ,يون, گو Pinan sono ichi,ni,san,yon,Go
سانچين نوكاتا Sanchin no Kata
تنشو Tensho
سانچين تنشو Sanchin Tensho-Iko3
ان تنشو En Tensho -Iko3
تسوكي نوكاتا Tesuki No Kata
يانتسو Yantsu
گكي ساي داي Ge Ki Sai Dai
گكي ساي شو Ge Ki Sai Sho
سايفا -ساي ها Saifa -Saiha
سي پاي Sei Pai
گاريو Garyu
سين چين Sein Chin
كان كو Kan Ku
سوشي هو Sushi ho
نرمش

 • ( هر حركت 10 مرتبه )
 • سانچين داچي – يوي- كامائيته : سيكن چودان سوكي – سيكن جودان سوكي –اوراكن شومن اوچي – اوراكن سايو اوچي – اوراكن مواشي جودان اوچي – سيكن آگو اوچي
 • كيبا داچي –يوي – كامائيته : اوراكن شيتا اوچي – هيجي جودان سوتو اوچي –هيجي جودان آگه اوچي – هيجي اوروشي اوچي
 • يوي داچي : ايبوكي سان كاي
 • هيداري سانچين داچي – يوي – كامائيته : سيكن جودان اوكه – سيكن چودان سوتواوكه – سيكن چودان اوكه - سيكن گدان باراي- سيكن چودان اوچي اوكه–سيكن گدان باراي
 • سانچين داچي – يوي- كامائيته : شوتوگامن سوتو اوچي – شوتوساكوتسوداچي – شوتوساكوتسواوچي كومي- شوتوگامن اوچي اوچي- شوتوسوتوهيزواوچي
 • يوي داچي : ايبوكي سان كاي (سه مرتبه)- شين كوكيويوكائي (چهار مرتبه)- مرتب كردن لباس
 • هيدراي زنكوتسوداچي (يون جوگو) : ماي كه آگه گري . ميگي زنكوتسوداچي (يون جوگو) : ماي كه آگه گري
 • هيكوداچي :هيزاگري – هاي سوكوكسن گري – چوسوكومايگري جودان
 • يوي داچي : ايبون سان كاي – مرتب كردن لباس
 • يوي داچي (يون جوگو): يوكوكه آگه گري – كانستسوگري – سوكوتويوكرگري – اوشيرو جودان كه آگه گري – اوشيرو كاكاتوكين گري – اوشيرو كاكاتومواشي گري – نوري
 • يوي داچي : چوسوكو گدان مواشي گري-چوسوكو چودان مواشي گري-چوسوكو جودان مواشي گري- سوتوجودان تاي سوكومواشي كه آگه گري – اوچي جودان سوكوتومواشي كه آگه گري
 • يوي داچي : شين كوكيو
 • ميگي زنكوتسوداچي (يون جوگو): كاكه اوكه – سيكن چودان گياكوسوكي . هيدراي زنكوتسوداچي (يون جوگو): كاكه اوكه – سيكن چودان گياكوسوكي .
 • هيدراي زنكوتسوداچي: نوگاره (4 مرتبه)
 • ميگي زنكوتسوداچي: گياكونوگاره (4 مرتبه)
 • سيزا – ماكسو – آگورا – ماكسويامه – ري- جوگاي

اسامي و اصطلاحات مربوط به دفاع هاي دست - UKE - BLOCKS
جودان اوكه دفاع فوقاني (قسمت سر و گردن) Jodan Uke
چودان سو تو اوكه دفاع مياني (حركت از خارج بدن) Chudan Soto Uke
چودان اوچي اوكه دفاع مياني (حركت از داخل بدن) Chudan Uchi Uke
گدان باراي رد كردن ضربه از قسمت پائين Gedan Bari
اوچي اوكه گدان باراي دفاع همزمان با دو دست Uchi Uke Gedan Barai
موروته اوكه دفاع از داخل با كمك دست عكس العمل Morote Uke
مواشي اوكه دفاع دوراني (جهت اجراي تنفس ) Mawashi Uke
شوتومواشي اوكه دفاع دوراني با تيغه دست Shuto mawashi Uke
كوكن او كه دفاع با مچ دست Koken Uke
هايتواوكه دفاع با تيغه داخلي دست Haito Uke
جيوجي اوكه دفاع هر دو دست بصورت ضربدري Jyuji Uke
كاكه اوكه دفاع خميده مچ دست به شكل قلاب Kake Uke
شناخت سيستم هاي توليد انرژي

از نظر عملی، نحوه تمرینات یک دونده 100 متر با یک دونده 5000 متر کاملا متفاوت می باشد . برای یک فعالیتی نظیر یک دوی 100 متر ، ورزشکار نیاز به 45 تا 60 لیتر اکسیژن در دقیقه دارد. بعبارت دیگر اگر 100 متر در 10 ثانیه پیموده شود ، فرد مذکور به 8 تا 10 لیتر اکسیژن احتیاج دارد و بفرض محال اگر ورزشکار بتواند از عهده دریافت آن براید، به دو تا سه دقیقه وقت نیاز دارد تا بتواند به مصرف اکسیژن خود سرعت دهد و بعبارتی به حالت پایدار برسد؛ در صورتیکه در دوی 5000 متر ، ورزشکار نه تنها به اکسیژن کمتری در دقیقه نیاز دارد، بلکه چون طی مسافت مذکور در زمان بیشتری بطول می انجامد دونده می تواند به حالت پایدار در امر تنفس برسد و با کمبود اکسیژن مواجه نشود.
انرژی
بزبان عامیانه « انرژی» به زور، قدرت، نیرو و غیره اطلاق می شود ولی از دیدگاه ورزشی ، انرژی را می توان به توانائی انجام کار ورزشی ( انقباض عضلانی ) تعبیر نمود. اینکـه چگونـه ایـن انرژی تولید می شود، اساس بحث را در این قسمت تشکیل می دهد . انرژی که از سوختن مواد غذایی حاصل می شود مستقیما" برای انقباض عضلانی بکار گرفته نمی شود بلکه صرف ساختن یک ماده شیمیایی بنام آدنوزین تری فسفات( Triphosphate adenosine) میگرددکه به شکل ATP نشان داده می شود ، این ماده در سلولهای عضلانی بصورت ذخیره موجود می باشد و بعنوان سوخت در اختیار سلولهای عضلانی قرار می گیرد . ATP یک ترکیب شمیائی بسیار پیچیده است که از یک مولوکول آدنوزین ( که یک ترکیب قند دار است) و سه گروه سه گروه فسفات تشکیل شده است . به این معنی که با شکستن هر یک از این پیوندها – که به پیوندهای پر انرژی موسومند- و آزاد شدن یک گروه فسفات، مقدار زیادی انرژی آزاد می شود ؛ به نحوی که از کل مولکول چیزی در حدود 8000 تا 12000 کالری انرژی بدست می آید .
سیستم های مولد انرژی بدن
هر نوع فعالیتی که انجام دهید یا از سیستم هوازی( Aerobic ) کسب انرژی می نماید، یا از طریق سیستم غیر هوازی و یا از ترکیبی از این دو سیستم . وظیفه مربی ابتدا آن است که مشخص نماید در رشته ا ی که تدریس می کند چه سیستمی بیشتر نقش تولید انرژی را دارد تا با توجه به آن برنامه تنظيمی صحیحی را پی ریزی نماید. بطور کلی دو سیستم در بدن تولید انرژی می نمایند . این دو سیستم عبارتند از:
سیستم غیر هوازی
سیستم هوازی
بعد از یک فعالیت شدید و کوتاه مدت ، بدن می تواند از طریق استراحت های حساب شده، دوباره ATP تولید نماید. درصد تولید ATP ( از طریق سیستم PC – ATP )/ میزان استراحت بر حسب ثانیه بمقدار ناچیز
به مقدار نا چيز < زير 10 ثانيه
50 < زير 30 ثانيه
75 < زير 60 ثانيه
88 < زير 90 ثانيه
94 < زير 120 ثانيه
100 < بالاي 120 ثانيه
الف – سیستم PC - ATP : این سیستم برای کلیه فعالیتهائی که با شدت، قدرت و سرعت بسیار زیادی که زمان اجرای آن کمتر از 10 ثانیه باشد توام هستند ، تولیدATP می نماید مانند انواع پرتابها در دو و میدانی ، فعالیتهای شدید و کوتاه مدت در والیبال ، بسکتبال ، کشتی و ورزشهاي رزمي . مقدار انرژی حاصل از این سیستم در مقایسه با سیستم هوازی ناچیز است و ضمنا" مواد زائد حاصل از واکنشهای این سیستم هم ناچیز است. این سیستم بدون استفاده از اکسیژن انرژی تولید می نماید. انرژی حاصل از ATP سبب می شود که رشته های عضلانی بر روی هم سر خورده ، انقباض عضلانی بوجود آید . کراتین فسفات ( CP ) از نظر آزاد کردن انرژی شبیه ATP عمل می کند . عدهای از محققین این عقیده را دارند که بعد از 10 تا 30 ثانیه CP شکسته شده ، انرژی حاصل از صرف ساختن ATP می شود؛ بعبارت دیگر سیستم PC – ATP در فعالیتهای شدیدی که به مدت 30 ثانیه طول می کشد ، تولید انرژی مینماید . بنابراين با استراحت هاي كوتاه (حداكثر 120 ثانيه) مي توان از خستگي هاي مفرط حين تمرين جلوگيري كرد.


جستجو در سايت

اعلامیه ها - جدید

جزوه آموزش کیوکوشین
جزوه آموزش کیوکوشین فایل ورد
چت روم کیوکوشین افتتاح شد
دی وی دی آموزش کیوکوشین شامل
 • آموزش کیهون
 • زندگی نامه رویاما
 • زندگی نامه ناروشیما
 • تمرینات هیتوشی کیاما
 • زندگینامه سوسای اویاما
 • مبارزات 100 نفره فیلهو
 • مبارزات 40 نفره میدوری
 • مبارزات 100 نفره کازومی
 • مبارزات 100 نفره ماسودا
 • مبارزه 50 نفره هیتوشی کیاما
 • آموزش کاتا ماتسویی - کازومی
 • مبارزات 70 و 100 نفره ماتسویی
 • سی و دومین مسابقات سراسری ژاپن
 • مسابقات جهانی 1995-1999-2003-2007
 • دایره المعارف کیوکوشین توسط ماتسویی
 • آموزش تکنیک کیوکوشین ماتسویی - اندی هوگ - خوشی

لیست دی وی دی ها
ارسال ایمیل درخواست دی وی دی ها و آدرس گیرنده به
kmahdi70@gmail.com

09123238133 کریمیانفروش سی دی آموزشی