در دست ساخت
در دست ساخت
...
Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

...
Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

...
Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

...
Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Last updated 3 mins ago

سوگندنامه کیوکوشین کاراته (دوجو کون)

ورژن بروزرسانی شده
 1. ما جسم و ذهن خود را پرورش میدهیم تا به نهایت توانایی های فیزیکی و روحی برسیم.
 2. ما در پی یافتن حقیقت هنرهای رزمی هستیم تا همواره حواس و روح خود را متمرکز نگهداریم.
 3. ما با قدرتی راستین میکوشیم تا روحیه تسلط بر نفس و ایثارگری را در خود بهبود بخشیم.
 4. ما به بزرگان و درجات ارشد احترام میگذاریم و از رفتارهای خشونت‌آمیز میپزهیزیم.
 5. ما همواره پروردگار توانا را در یاد داریم و نهایت فروتنی را رعایت میکنیم.
 6. ما همواره در تلاشیم تا خرد و آمادگی جسمانی خود را توسعه دهیم تا در شرایط حساس بهترین تصمیم را بگیریم.
 7. تا جان در بدن داریم در مسیر یادگیری کیوکوشین کاراته استقامت میکنیم و هرگز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.

ورژن قدیمی
 1. ما جسم و دل خود را پرورش می‌دهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم
 2. راه راستین مبارزه را می‌پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم.
 3. با قدرتی راستین می‌کوشیم تا روح فروتنی را در خود بوجود آوریم.
 4. ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد و به درجات بالاتر از خود احترام می‌گذاریم و از خشونت می‌پرهیزیم.
 5. ما همواره به یاد پروردگار توانائیم و هر گز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.
 6. همواره به عقل و قدرت می‌اندیشیم و خواست‌های دیگر را از خود می‌رانیم.
 7. تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به کیوکوشین کاراته را رعایت خواهیم کرد و می‌کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم.

دوجو کون به زبان ژاپنی

 • 吾々は心身を錬磨し 確固不抜の心技を極めること
 • 吾々は武の真髄を極め 機に発し感に敏なること
 • 吾々は質実剛健を以て 克己の精神を涵養すること
 • 吾々は礼節を重んじ 長上を敬し粗暴の振る舞いを慎むこと
 • 吾々は神仏を尊び 謙譲の美徳を忘れざること
 • 吾々は智性と体力とを向上させ 事に臨んで過たざること
 • 吾々は生涯の修行を空手の道に通じ 極真の道を全うすること

دوجو کون به زبان انگلیسی

 • Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
  We will train our hearts and bodies for a firm unshaken spirit.
 • Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
  We will pursue the true meaning of the martial way so that, in time, our senses may be alert.
 • Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.
  With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self-denial.
 • Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.
  We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.
 • Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
  We will follow our religious principles and never forget the true virtue of humility.
 • Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
  We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.
 • Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.
  All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin way.